Siyonizm’in Soykırım İdeolojisi

Siyami Akyel/Milli Gazete

Siyonist İsrail’in işgal ettiği Filistin topraklarında uyguladığı katliam ve soykırımın altyapısı binlerce yıl öncesine kadar uzanır. Yahudi hahamlarının katliam ve soykırım güdüleri, kutsal kitap Tevrat’tan önceye Kabbala’ya dayanır. Bu güdü öyle güçlüdür ki, Allah-u Teâlâ tarafından İsrailoğullarını ıslah için Musa Aleyhisselam’a gönderilen Tevrat’ın tahrif edilmesiyle sonuçlanmıştır.

Tahrif edilmiş Tevrat incelendiği zaman, Yahudi olmayanlara karşı kin ve nefretin nasıl en üst düzeyde satır aralarına yerleştirildiği görülecektir. Bu nasıl bir ruh yapısıdır, nasıl bir anlayıştır, nasıl bir öldürme güdüsüdür ki “ihtiyardan, gence, çocuktan bebeğe ve kadınlara kadar her insanı kılıçtan geçirmekten, bedenlerini delik deşik etmekten, bebekleri parçalamaktan, kadınların ırzına geçmekten ve evleri yağmalamaktan” bahsetmektedir.

Tevrat’taki tahrifatın boyutunu anlamak için şu ifadelere bakmak yeterli olacaktır:

“Yakalananın bedeni delik deşik edilecek, ele geçen kılıçtan geçirilecek. Yavruları gözleri önünde parçalanacak, evleri yağmalanacak, kadınlarının ırzına geçilecek.” (Yeşeya, 13/15-16)

“Ve Rab ona dedi… Onun ardınca şehirden geçin ve vurun, gözünüz esirgemesin ve acımayın. İhtiyarı, genci, ere varmamış kızı ve çocuklarla kadınları helak için vurun…” (Hezekiel, 9/4-6).

“Tanrınız Rab, bu ulusları elinize teslim ettiğinde, onları bozguna uğrattığınızda, tümünü yok etmelisiniz. Bu uluslarla antlaşma yapmayacaksınız, onlara acımayacaksınız.” (Tensiye/Yasanın Tekrarı, 7/2)

“Tanrınız Rab’bin elinize teslim edeceği halkların tümünü yok edeceksiniz. Onlara acımayacaksınız. İlahlarına tapmayacaksınız. Çünkü bu sizin için tuzak olacaktır.” (Tensiye/Yasanın Tekrarı, 7/16)

“Şimdi git, Amalekliler’e saldır. Onlara ait her şeyi tümüyle yok et, hiçbir şeyi esirgeme. Kadın erkek, çoluk çocuk, öküz, koyun, deve, eşek hepsini öldür” (I. Samuel, 15/3)

Siyonizm’in katliam ve soykırım fikri sadece insanla sınırlı değildir. “Nefes alan hiçbir canlıyı yaşatmayacaksın” gibi bir emir elbette bu güdünün esiri olmuş Siyonist zihninde ortaya çıkmıştır, yoksa âlemlerin Rabbi olan Allah-u Teâlâ’nın nefes alacak her canlıyı öldürmeyi emretmesi asla mümkün değildir.

Tevrat’ın Tesniye bölümünde nefes alan hiçbir canlının yaşatılmaması gerektiği şöyle anlatılır: “Ancak Tanrınız Rab’bin miras olarak size vereceği bu halkların kentlerinde soluk alan hiçbir canlıyı yaşatmayacaksınız. Tanrınız Rab’bin size buyurduğu Hitit, Amor, Kenan, Periz, Hiv ve Yevus halklarını tümüyle yok edeceksiniz.” (Tensiye/Yasanın Tekrarı, 20/16-17)

I. Samuel bölümünde ise katliam ve soykırımda insan, hayvan ayrımı yapılmadığını şöyle anlatılmaktadır: “Şimdi git, Amalekliler’e saldır. Onlara ait her şeyi tümüyle yok et, hiçbir şeyi esirgeme. Kadın erkek, çoluk çocuk, öküz, koyun, deve, eşek hepsini öldür.” (I. Samuel, 15/3)

Siyonizm ideolojisinin başka bir inancı ise yaratıcının kendilerini kolladığı, katliam yapmaları için ortam hazırladığına olan inancıdır.

Levililer bölümünde yaratıcının Yahudilere ayrı bir önem verdiği şöyle anlatılır: “Oysa, Siz onların topraklarını sahipleneceksiniz. Bal ve süt akan bu ülkeyi size mülk olarak vereceğim, dedim. Sizi öteki uluslardan ayrı tutan Tanrınız Rab benim.” (Levililer, 20/24)

Yaratıcının bütün milletleri Yahudilere miras olarak verdiğini, yeryüzünün kendilerinin mülkü olduğunu iddiası ise şöyle dile getirilmektedir: “İşte benden ve miras olarak milletleri, mülkün olarak yeryüzünün uçlarını da vereceğim. Onları demir çomakla kıracaksın. Bir çömlekçi kabı gibi onları parçalayacaksın.” (Mezmurlar, 2/8-9)

Siyonistlerin Filistin topraklarını işgalini anlamak için “evleri yağmalanması” (Yeşeya, 13/15-16), “bebeklerin, çocukların, yaşlıların, ihtiyarların ve kadınların katliamla yok edilerek soykırıma tabi tutulması” (Hezekiel, 9/4-6), (Tensiye, 7/2), (I. Samuel, 15/3) gibi onlarca uydurulmuş emirle bağlantılı olduğunu görmek gerekir.

Kendilerinden başka hiçbir insan topluluğuna tahammülleri olmayan, sadece insanı değil, bütün canlıları yok etmeyi hedeflemiş bir anlayışın, bir ideolojinin insanlık için büyük bir tehdit olduğu aşikârdır.

Siyonistlerin nihai hedefi, yeryüzünde yaşayan bütün canlıları kendilerinin emrinde olması, emrine girmeyenleri de soykırıma tabi tutarak yok etmektir. Bu, insanlığı “kölelikle soykırım” arasında tercihe zorlamaktır.

Bundan dolayı bugün Siyonist İsrail’i koruyup kollayan Hıristiyan Batı dünyası ve ABD, İsrail’le normalleşme anlaşması imzalayan adına İslam ülkeleri denilen basiretsiz ülkeler; İsrail’i dost ve müttefik gören, onlarla ticaret yapan bütün ülkeler tehlikenin farkına varmalı ve Siyonizm’e cephe almalıdır.

+ There are no comments

Add yours